Privatumo politika

Spinumokykla (toliau „mes“ arba „Spinumokykla“) vertina Jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame mūsų taikomus duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradėdami naudotis mūsų paslaugomis.

Versija: 2024-02-29


Ši Privatumo politika taikoma Tau lankantis mūsų interneto tinklapyje www.spinumokykla.com bei sistemoje https://stable.spinumokykla.com/ bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Naudodamiesi Spinumokykos interneto tinklapiu bei paslaugomis turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.

Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Spinumokykos interneto svetaine ir (arba) paslaugomis.

Kokius Jūsų duomenis, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkame ir tvarkome?

Renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugų teikimui užtikrinti. Nerenkame ir netvarkome Jūsų asmens duomenų, kurie nėra reikalingi aukščiau nurodytam tikslui pasiekti, išskyrus tuos atvejus, jeigu Jūs tokius duomenis pateikėte patys ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui.

Vykdydami veiklą renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

1) Elektroninio pašto adresas.

2) Vardas ir Pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris taip pat kiti duomenys jeigu juos pildant paklausimo formą pateikėte.

3) Renkame ir analitinius duomenis: naršymo istorija; formų pildymo istorija; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istoriją, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

1) Sutarties sudarymo ir vykdomo tikslu (tame tarpe ir Jūsų prašymų ir paklausimų nagrinėjimo tikslu)

2) Jūsų paklausimų nagrinėjimo tikslu

3) Kartais norime Jus informuoti apie naujoves, todėl Jūsų duomenis taip pat tvarkome Jūsų supažindinimo su mūsų veikla bei jos naujienomis tikslais. Bendrinių bei specialiai Jums pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

1) Asmens duomenys tvarkomi su Jumis sudarytos sutarties (Naudojimosi taisyklės) pagrindu.
2) Kreipiantis su paklausimu – Jūsų prašymo sudaryti sutartį ateityje pagrindu. Jums pateikus neprivalomus duomenis jie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

3) Jūsų duomenis nustatytu tikslu tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu arba atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis el. paštu: [email protected]

Pažymime, kad naudotis mūsų interneto tinklapiu bei mokymo sistema būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl nuolatos ją atnaujiname ir geriname savo paslaugas. Siekiame suprasti Jūsų poreikius analizuojame savo veiklą tuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tiek kiek būtina tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties tinkamam įvykdymui, jeigu ilgesnis terminas nėra numatyta įstatymų. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Kam perduodate asmens duomenis?

  • Gali pasitaikyti atveju, kai tinkamam paslaugų suteikimui gali būti reikalinga perduoti Jūsų asmens duomenis. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenis perduosime tik patikimiems mūsų partneriams, su kuriais esame sudarę sutartis ir tik tokia apimtimi kiek yra būtina tinkamai suteikti paslaugas.
  • Atsižvelgiant į Jums teikiamos paslaugos pobūdį, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: mokytojams, kurie rengia mokymus, serverio paslaugų teikėjams ir kitas paslaugas teikiantiems partneriams.
  • Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti valstybės įgaliotoms institucijoms, turinčioms teisę tokius duomenis gauti ir joms pareikalavus.
  • Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims siekiant apginti Spinumokykos teisėtus interesus bei apginti pažeistas teises.

Kokios yra Jūsų teisės ir kaip jas galima įgyvendinti?

Jūs turite šias žemiau nurodytas teises:

  • susipažinti su apie Jus tvarkomais asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą;
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises gali įgyvendinti kreipdamiesi į mus el. paštu: [email protected] ir nurodyti kokių veiksmų pageidaujate, kad imtumėmės apie Jus tvarkomų duomenų atžvilgiu. Primename, kad Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jeigu tai numato taikytinų teisės aktų reikalavimais.

Ši Privatumo politika ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informaciją apie pakeitimus Jums pateiksime el. paštu arba paskelbdami viešai Spinumokyklos tinklapyje.

Šis video skirtas mokyklos mokiniams, ir norint jį matyti reikia tapti mokyklos mokiniu.